Поверителност и защита на личните данни - хотел и вила "Променаде"
Поверителност и защита на личните данни

Поверителност и защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

в

АР НУВО” ООД

Ние, „АР НУВО” ООД съзнаваме важността за защита на личните данни на клиентите и партньорите си, като се стремим да поддържаме добри политики и практики, осигуряващи в максимална степен защитата на личните Ви данни, обработвани при и/или по повод предоставяне на основни и/или допълнителни туристически услуги по настаняване и изхранване, както и други услуги, предоставяни на място в хотелите, стопанисвани от нас.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва услугите, предоставяни в Семеен хотел Променаде и Вила Променаде собственост на „АР НУВО“ ООД, включително и тези, предлагани онлайн чрез специализирана платформа на нашия уебсайт, включително и чрез социалните мрежи.

Ние подобряваме нашите продукти и реклама, като използваме Microsoft Clarity, за да видим как използвате нашия уебсайт. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате, че ние и Microsoft можем да събираме и използваме тези данни

1.Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни:

„АР НУВО“ ООД („ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203325321, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика и приложимото законодателство на Европейския съюз и Р.България.

„АР НУВО“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към нас на адреса ни на управление: гр.Бургас, ул. Хан Крум 3, ет.3 или на следните координати за връзка: Контакти или на имейл: info@hotelpromenade.bg;

 1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме:

2.1 В зависимост от конкретните цели и основания „АР НУВО“ ООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им, а именно .

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на направени от Вас и потвърдени резервации за хотел или вила Променаде, като:

 • три имена, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт, дата и час на настаняване и заминаване, деца и възрастта им;
 • данни, събирани при плащане, направено към нас – номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път, чрез директен дебит или чрез Пос-терминал на „АР НУВО“ ООД;
 • други данни, които ни предоставяте във връзка с ползваните вече услуги или за предпочитанията ви.

Б) Данни, предоставени от Вас и съхранявани от „АР НУВО“ ООД в процеса на предоставяне на услугите по настаняване на място, които данни се събират, обработват и съхраняват съгласно действащите нормативни изисквания относно воденето на регистър на настанените туристи от лицата, извършващи дейност хотелиерство, а именно:

 • имена на лицето; ЕГН /за български граждани/ или ЛНЧ /за чужди граждани с разрешение за пребиваване в БГ/, или дата на раждане /при всички останали случаи/;
 • пол;
 • националност;
 • номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност, държава издала националния документ,

В) Други:

 • Дигитални данни- видеозаписи. Това са данните, събирани чрез системите за видеонаблюдение, използвани „АР НУВО“ ООД във всички обществено-достъпни места (фоайе, рецепция, коридори, стълбища, входове), с цел охрана, наблюдение, контрол и защита на обществения ред.
 • IP адрес при посещение на уебсайта ни,
 • Данни във връзка с предявена рекламация по отношение на предоставяна от нас и ползвана от Вас туристическа услуга;
 • информация за вида и съдържанието на резервацията Ви, както и всяка друга информация, свързана с нея, включително електронна поща, писма, искания, молби, жалби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;

2.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

Водещо основание за обработване и съхраняване на лични данни е изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на такъв договор. Същевременно, обработването на определени лични данни е необходимо за спазването на законови задължения на дружеството по Закона за туризма, Закона за гражданската регистрация, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове, както и за защитата на легитимните интереси на администратора или на трета страна, като:

А) Ние обработване и съхраняваме лични данни, които са минимално необходими и нормативно изискуеми за целите на предоставяне на туристическите услуги по настаняване, както и за всички други услуги, предоставяни на място в обектите ни като:

 • Идентифициране на клиент при: извършване, изменение и прекратяване на резервация, както и при предоставянето на туристически услуги по настаняване, както и всички други услуги, предоставяни на място в обектите ни. Идентифицирането на клиент се извършва по всички търговски и комуникационни канали – на рецепция чрез предоставяне на документ за самоличност, по телефон, на онлайн платформата ни чрез електронна форма за контакт, по електронна поща и др.;
 • Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за услуги в Обектите ни по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби. Корекции на дължими суми по вече реализирани резервации по настаняване при наличие на основание за това;

Б)  В изпълнение на свои законови задължения, „АР НУВО“ ООД обработва данните Ви за следните цели:

 • Предоставяне на информация на Министерство на вътрешните работи, компетентната община, Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на личните данни, във връзка с изпълнение на задълженията ни като хотелиер, произтичащи от действащите нормативни актове в тази област;
 • обработване на данните Ви в издадени на ваше име фактури за други цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им;
 • Извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни държавни органи;
 • Предоставяне на информация на съда и трети лица в рамките на производства пред съд, с цел защита на законните си интереси, включителносъбиране на вземания от клиенти по съдебен ред;

В) „АР НУВО“ ООД обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни интереси:

 • за целите на директния маркетинг – отправяне на оферти съдържащи информация за актуални наши оферти, промоции и отстъпки за настаняване в обектите ни и/или изменение в условията на вече използваните такива;
 • за защита, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността, безопасността или собствеността на администратора, на потребителите на услугите на администратора и членовете на обществото;
 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни: Във връзка с осъществяване на дейността си и изпълнение на договорните ни ангажименти с нашите клиенти, ние предоставяме данните Ви на следните групи лица “получатели“, а именно:
 • на субекта на данните- винаги, когато упражнят това свое право;
 • на потребителите/клиентите, за които се отнасят данните;
 • застрахователни компании при заявяване на настъпило застрахователно събитие с турист, настанен в хотелите ни;
 • IT компании поддържащи информационни системи, фирмения ни уебсайт, софтуери и платформи за управление на резервациите на нашите клиенти и др.;
 • на публични органи (МВР, община, НАП, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на личните данни, съдебни и др. контролни органи);
 • Други администратори на лични данни, на които АР НУВО“ ООД предоставя личните Ви данни на законно основание и/или на база двустранно подписан договор.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън вашата страна на местоживеене, както и за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, ние да разкрием личните ви данни, когато такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано и необходимо за прилагането на нашите фирмени правила и условия, или за да защитим своите дейности, законни интереси и правата и законните интереси и на други потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана база данни на съответната трета страна- правоприемник.

 1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни. Сигурност:

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните Ви данни, обработвани с цел предоставяне и изпълнение на туристически услуги по настаняване в Обектите ни, се съхраняват за срок до 3 (три) години, считано от датата на напускането Ви на хотела, както и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните, спазвайки нормативно определените срокове, когато има такива;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно-осигурителния контрол, както но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, се съхраняват поне 3 (три) години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.

Картина (Видеозапис) – до 30 дни от създаване на записа.

Съхраняването на личните данни за по-дълги срокове е възможно за защита на законните интереси на АР НУВО“ ООД, както и до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на предоставяните туристически услуги по настаняване в обектите ни, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор – документите се съхраняват до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение.

Като Администратор на лични данни- „АР НУВО“ ООД полага дължимата грижа и предприема съответните и изисквани от нормативната уредба административни, технически и физически мерки, както и такива, свързани с персонала /обучение, информираност и др./, за да опази информацията, с която разполага, включително и опазване на личните данни на клиентите си от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване, модифициране и всякакви други незаконни форми на обработване. Ние разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на личните данни и които поддържаме в съответствие със съвременните технологични достижения.

Ние отговаряме за защитата на личните данни на клиента, станали ни известни по повод осъществяване на дейността ни като хотелиер и при предоставяне на предлаганите от нас туристически услуги, конкретизирани в предмета на Общите условия и на тази Политика, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които клиента сам е направил тази информация достъпна за трети лица.

 1. Видеонаблюдение

Общите площи на обектите ни са с денонощно видеонаблюдение, което се осъществява чрез разположени на съответните места стационарни охранителни камери.

Видеонаблюдението се осъществява с цел защита, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността, безопасността или собствеността на администратора, неговите служители и/или контрагенти, както и за обезпечаване безопасността, неприкосновеността и сигурността на гостите на хотела и членовете на обществото.

Видеонаблюдението се организира и контролира от служители на администратора, специално обучени за защита на данните.

Записите се съхраняват на видео-сървъри за срок от 30 дни, освен при регистрирано нарушение на правата на администратора, туристите или третите лица, в който случай срокът на пазене на записите може да бъде продължен според конкретните нужди.

Имате право да поискате преглед на записите, ако твърдите нарушение на права, които се отнасят до Вас или до лице, по отношение на което упражнявате надзор, като искането Ви ще бъде разгледано в сроковете, предвидени в раздел 6 от настоящата политика.

Дружеството може да откаже да разгледа искания, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия или застрашават поверителността на други потребители.

 1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни от „АР НУВО“ ООД и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:
 • право на достъп до отнасящите се за него данни- клиентът има право по всяко време да поиска от нас потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • право да коригира и актуализира своите лични данни, когато те са неточни или непълни с оглед целите на обработката им;
 • право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“), когато данните му се обработват незаконосъобразно или с отпаднало основание (изпълнена е първоначалната цел, за която са били събрани и обработвани, изтекъл срок на съхранение (вкл. и давностен), оттеглено съгласие за обработване, възразили сте за тяхната обработка, и др.), няма друго основание за обработването им или националното или европейското законодателство изискват това;
 • право на ограничаване на обработването– при наличие на правен спор между „АР НУВО“ ООД и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;
 • право на преносимост на данните- субектът на данните има право да поиска от нас да прехвърлим личните му данни в машинно четим формат на друг изрично посочен от него администратор без възпрепятстване;
 • задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването- клиентът има право да изиска от нас да уведомим третите лица, на които са разкрити негови лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за „АР НУВО“ ООД.
 • Право на уведомяване за нарушение на сигурността на лични данни- в случаите, когато има вероятност нарушението на сигурността на данните да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица. Ние не сме длъжни да Ви уведомяваме, ако: сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността, както и ако сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви и ако уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
 • право на възражение срещу обработването на личните ви данни– по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които се ползват с предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.
 • право на защита по съдебен и административен ред– право на подаване на жалба до надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни; право на обезщетение за претърпени вреди.

Ред за упражняване на правата: Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата Политика, Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

„АР НУВО“ ООД разглежда и се произнася по искането на Потребителя в съответствие с изискванията на приложимото законодателство във възможно най-кратки срокове и във всички случаи до 1 /един/ месец от получаването на заявлението. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 /два/ месеца, предвид сложността и броя на заявленията. „АР НУВО“ ООД информира потребителя за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на заявлението, като посочва и причините за забавянето.

Данни за надзорния орган:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /КЗЛД/,

гр.София 1592, бул.“Проф.Цветан Лазаров“ №2,

тел.: 02/91-53-518, факс: 02/91-53-525,

e-mail: kzld@cpdp.bg

www.cpdp.bg

 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „АР НУВО“ ООД и какви са последиците от това?

За да изпълним направената от вас резервация и за да Ви предоставим заявените от Вас услуги по настаняване в обектите ни, ние се нуждаем от определени данни, които са нормативно определени от действащото в Република България законодателство.

Непредоставянето на посочените в т.2.1. лични данни препятства възможността „АР НУВО“ ООД да приеме резервацията Ви и съответно да ви предостави заявените услуги на място в обектите ни.

 1. Политиката ни за използване на бисквитки (Cookie Policy)

„АР НУВО“ ООД използва т.нар „бисквитки“ (Cookies) в своя сайт www.hotelpromenade.bg, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

 1. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„АР НУВО“ ООД има право, когато обстоятелствата налагат това, едностранно да актуализира, изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще. Всяко допълване или промяна на тази Политика ще бъде публикувано в уебсайта на Дружеството

Заявления за изтегляне:
ЗАЯВЛЕНИЕ-за-предоставяне-на-достъп-до-лични-данни.pdf
ЗАЯВЛЕНИЕ-ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ДАННИ.pdf
ЗАЯВЛЕНИЕ-ИСКАНЕ за оттегляне на съгласие за целите на обработка на лични данни.pdf
ЗАЯВЛЕНИЕ-ИСКАНЕ ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ.pdf
ЗАЯВЛЕНИЕ-ИСКАНЕ ЗА_да бъда забравен_изтриване на личните данни.pdf

Отзиви

Какво казват нашите гости за нас?

 • Чистота, удобство на леглата, играта на светлините.

  Блага Янкова, room No.51
  Блага Янкова, room No.51
 • Местоположение, любезен персонал, декор, чистота, вкусна закуска

  Eager, room No.32
  Eager, room No.32
 • Интериора, добре оборудваните стаи, тишината, хубавата закуска, местоположението.

  Деница, room No.32
  Деница, room No.32
 • Близост до море. Удобна стая с кафе, чай.

  Przelomski, room No.14
  Przelomski, room No.14
 • Всичко! Стаята е перфектна, хората, работещи в хотела, бяха толкова мили и учтиви.

  Aykut Ina, room No.12
  Aykut Ina, room No.12
 • Красива стая. Перфектно чист. Вкусна храна. Персоналът на рецепцията е много услужлив.

  Suxcu, room No.32
  Suxcu, room No.32
 • Локацията, обслужването и храната.

  Камен, room No.33
  Камен, room No.33
 • Като цяло излъчването на хотела е прекрасно.

  Янчеви, room No.24
  Янчеви, room No.24
 • Впечатлена съм от изисканата обстановка.

  Мария Казакова
  Мария Казакова
 • Добри легла, любезен персонал, местоположение.

  Berning, room No.24
  Berning, room No.24